Служба по трудова медицина към
МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП

BG  |  EN

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
+359 888 583 169

НОВИНИДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ за 2017г.

Наближава крайният срок за подаване на Декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - 30-ти април.


ДЕКЛАРАЦИЯ следва да подадат:
1.Фирмите, които са били учредени през 2017г.
2.Фирмите, при които са били променени следните обстоятелства:
-смяната на ЕИК;
-смяна на управителя или лицето за контакт;
-смяна на адреса на регистрация;
-откриване на нов обект;
-промяна в броя на работещите, при която се преминава от една група в друга (от 1- до 9; от10- до 49; от50 - до 249; над 250 работещи)

Линк за подаване на Декларация: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

Фирмите, при които няма съществена промяна в декларираните обстоятелства от предишни години, НЯМА ДА ПОДАВАТ НИТО ДЕКЛАРАЦИЯ, НИТО УВЕДОМЛЕНИЕ.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ! Места за трудоустрояване.

Напомняме, че съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, работодатели с повече от 50 работници и служители са длъжни да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите, но не по-късно от края на месец януари на текущата година.

Със заповед се създава Комисия по трудоустрояване (чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване) със следния състав:
председател: ръководителят на предприятието;
членове:

  • представители на работниците и служителите (член на КУТ, представител на синдикална организация);
  • органът по безопасност и здраве при работа;
  • лекар от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.
ЧЕСТИТА НОВАТА 2018 ГОДИНА!

Нека бъде здрава и ползотворна!

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ

Наближава крайният срок за подаване на Декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - 30-ти април.

Фирмите, при които няма съществена промяна в декларираните обстоятелства от предишни години, мога да подадат Уведомление. Съществена промяна е смяната на ЕИК; смяна на управителя или лицето за контакт; смяна на адреса на регистрация; откриване на нов обект; промяна в броя на работещите, при която се преминава от една група в друга (от 1- до 9; от10- до 49; от50 - до 249; над 250 работещи).

Линк за подаване на Декларация:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData


Линк за подаване на Уведомление по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Notification15

Честита Баба Марта! Нека настъпващата пролет ви донесе слънчеви дни и здраве!

Приеха нова наредба за командироване..

Обн. Дв, бр. 2 от 6 януари 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Код оранжево и жълто в цялата страна!

Днес е обявен оранжев код за силен вятър и сняг/поледица за 20 области в страната.

Чл.22 на наредба № РД-07-3 изисква спиране на работата на открито при заплаха за здравето и живота на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

1.12.2016 г. Медико Инженеринг Груп с нов интернет сайт.

От 1.12.2016г. Службата по трудова медицина към Медико Инженеринг Груп ООД е с нов интернет сайт. На него можете да намерите цялата Ви нужна информация свързана с необходимите условия на труд и работна среда.